Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Συναίνεσης

O/H  υπογράφων/ουσα  το παρόν:

Συγκατατίθεμαι όπως η simpleACT (ΠΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, αριθμός Γενικού Επαγγελματικού Μητρώου ΓΕΜΗ: 144512506000) συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, ειδικών κατηγοριών, ευαίσθητα και μη, επ’ ευκαιρία της συναλλακτικής μας σχέσης και στο πλαίσιο των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών καθ’ όλη την διάρκεια της, αλλά και μετά τη λήξη της και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση δικαιωμάτων της ή δικών μου δικαιωμάτων.

Επίσης συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η simpleACT:

 • Θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται και δια των συνεργαζομένων με αυτήn ασφαλιστικών εταιρειών τα προσωπικά μου δεδομένα, ειδικών κατηγοριών – ευαίσθητων και μη, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης.
 • Μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά μου δεδομένα, ειδικών κατηγοριών – ευαίσθητων και μη στις εκάστοτε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες που προμηθεύουν το ασφαλιστικό προϊόν – υπηρεσία με σκοπό τη λήψη προσφοράς ασφάλισης, την επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, τη λειτουργία και την εκτέλεση της ασφαλιστική σύμβασης κ ο κ..
 • Είναι εξουσιοδοτημένη να διαβιβάζει τα προσωπικά μου δεδομένα, ειδικών κατηγοριών – ευαίσθητων και μη, σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της  καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτήν διαμεσολαβούντα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα – παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις και διατηρούν συμβάσεις συνεργασίας μαζί της.

Επιπλέον, δηλώνω ότι μου γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματά μου που προβλέπονται από τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μου γνωστοποιήθηκε ότι έχω τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν.
 2. Δικαίωμα να ζητήσω τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν (δικαίωμα στη λήθη).
 3. Δικαίωμα να εξασφαλίσω τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων.
 4. Δικαίωμα να λαμβάνω γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων μου.
 5. Δικαίωμα να εναντιώνομαι ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα.
 6. Δικαίωμα να λαμβάνω τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζω τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων).
 7. Δικαίωμα στην πρόσβαση στα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η simpleACT και στη λήψη πληροφοριών για όλα τα δεδομένα που με αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας τους από την τελευταία μου ενημέρωση.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης προς την simpleACT στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου papoglou@gmail.com. Για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της simpleACT, ΠΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ, οδός Αθανασίου Διάκου, αριθ. 95, Τ.Κ. 55438, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο 6970016606 και 6983519656 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση papoglou@gmail.com. Σε κάθε δε περίπτωση δικαιούμαι να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η simpleACT θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενημερώθηκα ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. Κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου, κατά τον οποίο τα προσωπικά μου δεδομένα θα αποθηκευτούν είναι η αναγκαιότητα διαφύλαξης των δικών μου συμφερόντων, αλλά και της simpleACT.

Μου γνωστοποιήθηκε ότι η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων και μη) θα γίνει, εκτός των άλλων και:

 • για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης
 • με χρήση εκ μέρους της simpleACT αυτοματοποιημένης επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ, δηλαδή θα λαμβάνονται αποφάσεις με τις οποίες αξιολογούνται προσωπικά μου στοιχεία αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Επιπλέον έχω ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων μου ειδικών κατηγοριών, ευαίσθητων και μη, καθώς και των σχετικών με την ανωτέρω χρήση δικαιωμάτων μου, μέσω του αναλυτικού άρθρου «Πολιτική Απορρήτου» της simpleACT που βρήκα στην ιστοσελίδα της και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://simpleactinsurance.gr/πολιτική-απορρήτου/

Τέλος, έχω ενημερωθεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους θεωρείται σύννομη μόνο εάν και στο βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

Δήλωση Συναίνεσης

Δηλώνω ρητά ότι συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, ειδικών κατηγοριών ευαίσθητων και μη, για τον παραπάνω σκοπό και παρέχω χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή μου στη simpleACT (Κεχαγίδου Ευλαμπία, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής).
Ειδικότερα δηλώνω ότι δέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς, όπως πχ για την προώθηση προϊόντων ή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικών με την ικανοποίηση πελατών κ.ά.

Επισημαίνεται ότι:

 • άρνηση της συναίνεσης, ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από την simpleACT.
 • η συναίνεση θεωρείται αποδεκτή μόνο όταν επιλεγεί το πεδίο «ΝΑΙ, ΣΥΝΑΙΝΩ». Η επιλογή “ΟΧΙ, ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ” θεωρείται ότι δεν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.