Το Σύστημα Πράσινων Καρτών διευκολύνει μετακινήσεις & μεταφορές εκτός Ελλάδας

Πώς εκδίδω Πράσινη Κάρτα;

Εκδίδεται με ευθύνη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης της εκάστοτε χώρας μέλους και χορηγείται στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη του Γραφείου. Αυτές με τη σειρά τους τις παρέχουν στους πελάτες τους που θέλουν να κυκλοφορήσουν έξω από τα σύνορα της χώρας. Η Πράσινη Κράτα απαγορεύεται να εκδοθεί για οχήματα με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Τι πρέπει να προσέχω;

  • Η Πράσινη Κάρτα δεν ισχύει για τις χώρες των οποίων τα διεθνή αναγνωριστικά έχουν διαγραφεί με “Χ”.
  • Εάν το διεθνές αναγνωριστικό έστω μίας χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) διαγραφεί, αυτή η Πράσινη Κάρτα παύει να ισχύει για όλες τις χώρες του ΕΟΧ.
  • Η Πράσινη Κάρτα δεν ισχύει στη χώρα το Γραφείο της οποίας την έχει εκδώσει.
  • Η Πράσινη Κάρτα δεν πρέπει να έχει χειρόγραφες προσθήκες, αλλά όλα τα εμπεριεχόμενα στοιχεία της να είναι έντυπα.

Μορφή Πράσινης Κάρτας

Πράσινη Κάρτα

 

Οι ΠΚ έχουν όλες τον ίδιο τύπο και κάθε γνήσια κάρτα πρέπει:

  • να έχει χρώμα πράσινο,
  • να έχει 11 παραγράφους-κουτάκια με – συμπληρωμένα τα στοιχεία,
  • να έχει έναν πίνακα με τα διεθνή διακριτικά γράμματα των 45 χωρών,
  • να είναι εις διπλούν,
  • να μην έχει διαγραφές, συμπληρώσεις ή ακυρώσεις,
  • να μην έχουν αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της.
Πράσινη Κάρτα

 

Τα κράτη-μέλη για τα οποία ισχύει η ΠΚ αναγράφονται με τα διεθνή διακριτικά γράμματα μέσα σε γραμμικό πλαίσιο. Τα 30 κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιλαμβανομένης της Ελβετίας αποτελούν μία εδαφική ενότητα και για το λόγο αυτό στο έντυπο της ΠΚ εμφανίζονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Οι υπόλοιπες χώρες του Συστήματος εμφανίζονται χωριστά η κάθε μία στο πλαίσιο των 45 χωρών που μετέχουν στο Σύστημα.

§1: «Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου».
§2: το ΓΔΑ κάτω από την αιγίδα του οποίου εκδίδεται η ΠΚ.
§3: ημερομηνίες ισχύος ΠΚ, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο χρονικό διάστημα κάλυψης.
§4: διεθνή διακριτικά αρχικά της χώρας του ΓΔΑ, ο κωδικός αριθμός της ασφαλιστικής εταιρίας που εκδίδει την κάρτα και ο αριθμός της ΠΚ.
§5: ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή αν δεν υπάρχει, ο αριθμός πλαισίου.
§6: η κατηγορία του οχήματος.
§7: η μάρκα του οχήματος.
§8: πληροφορίες για την εδαφική ισχύ της ΠΚ.
§9: στοιχεία (όνομα – διεύθυνση) του ασφαλισμένου ή του οδηγού του οχήματος.
§10: τα στοιχεία του ασφαλιστή, που εκδίδει την ΠΚ.
§11: υπογραφή της ασφαλιστικής επιχείρησης που εκδίδει την ΠΚ.

Στο πίσω μέρος της ΠΚ αναγράφονται οδηγίες προς τον ασφαλισμένο και κατάλογος όλων των Γραφείων Πρασίνων Καρτών.

Επικοινωνία

Το ΓΔΑ λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επισήμων αργιών από 8:30 π.μ. μέχρι τις 5:30 μ.μ. και τις Παρασκευές από 8:30 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ.
Ξενοφώντος 9, Σύνταγμα – ΑΘΗΝΑ, TK: 10557,
2103223324, 2103236562, 2103238402, fax: 2103238370,
claims@mib-hellas.gr, www.mib-hellas.gr