Περιγραφή

Η ασφάλιση περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης είναι ένα πεδίο προκλήσεων για την ασφαλιστική αγορά, την ίδια την Πολιτεία, αλλά βέβαια και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Τις τελευταίες δεκαετίες, το περιβάλλον έχει αναδειχθεί – όπως θα έπρεπε άλλωστε – σε προστατευόμενο αγαθό. Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες δράσης των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να λειτουργούν φιλικά προς το περιβάλλον. Η Ελλάδα ενσωματώνοντας στο εγχώριο δίκαιο (ΠΔ148 / 29-9-2009), την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2004/35/ΕΚ) για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, αφενός δίνει το μήνυμα ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει», αφετέρου καθιστά τον πιθανό παραβάτη υπεύθυνο απέναντι στο νόμο για την αποκατάσταση της ζημιάς που θα προκαλέσει. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει πλέον σοβαρό επιχειρηματικό ρίσκο για τις βιομηχανίες, αλλά και για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που επιδρά ζημιογόνα στο περιβάλλον.

Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει αυτόν τον κίνδυνο, με ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα και υπηρεσίες:

  • Παρέχει νομική προστασία και τεχνική υποστήριξη στην επιχείρηση.
  • Καλύπτει το κόστος της αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών, ώστε να προστατευθεί η βιωσιμότητα της υπαίτιας επιχείρησης.

Μέσα στις συνθήκες ύφεσης που όλοι βιώνουμε, πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να μειώσουν τις ασφαλιστικές τους καλύψεις, ακόμη και αυτές που αφορούν συμβατικούς κινδύνους. Όμως όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πλέον ότι η ασφάλιση αστικής ευθύνης, αποτελεί κριτήριο ανταγωνιστικότητας και βεβαίως ανάπτυξης για την κάθε επιχείρηση.

Μέσα σε μια αγορά ανταγωνισμού, η επαρκής ασφάλιση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν αποτελεί ένα επιπλέον κόστος, αλλά είναι στοιχείο ενεργητικού. Η επιχείρηση απολαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση συνεργατών, φορέων και κοινωνικού συνόλου, τις μετατρέπει τελικά σε μεγάλη προστιθέμενη αξία.