Περιγραφή

Κάθε Έργο όπου εμπλέκονται πολιτικοί μηχανικοί ή μηχανολόγοι Μηχανικοί, δύναται και πρέπει να ασφαλιστεί για υλικές ζημίες που είναι πιθανό να υποστεί, όπως και για την απώλεια μελλοντικών εσόδων/κερδών λόγω καθυστέρησης της αποπεράτωσής του.

Η ασφάλιση προσφέρει καλύψεις κατά παντός κινδύνου Εργολάβου, καθώς εκείνος καλείται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά στο εργοτάξιο (προκληθείσα από φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες, ανθρώπινη αμέλεια μέχρι λανθασμένο σχεδιασμό ή εκτέλεση) αλλά και παντός κινδύνου συναρμολόγησης.