Περιγραφή

Για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης των αλλοδαπών

Προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα παροχής ασφάλισης των Αλλοδαπών, πλήρως εναρμονισμένα με τη σχετική νομολογία, με την οποία καθορίζονται συγκεκριμένα όρια και καλύψεις για την αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.

Προκειμένου οι αλλοδαποί -πολίτες τρίτων χωρών- να λάβουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 4251/2014, βεβαίωση ασφάλισης ή/και ασφαλιστήριο.

Παροχές

  • Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου από ασθένεια ή ατύχημα.
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα.
  • Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα.
  • Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα.
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα.

Τιμολόγιο

ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
3 μηνών – 40 ετών

41 ετών – 65 ετών

66 ετών – 75 ετών

90,00€

110,00€

150,00€

Καλύψεις

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 15.000,00 €
ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ή ΑΤΥΧΗΜΑ 10.000,00 €
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ή ΑΤΥΧΗΜΑ (ΕΤΗΣΙΩΣ) 1.500,00 €